روانشناسی

هوش هیجانی
روانشناسی

همه چیز در مورد هوش هیجانی و دنیای پیرامون آن

اهمیت هوش  یکی از مهم ترین مباحث امروزه دنیای روانشناسی مربوط به هوش هیجانی است در واقع روانشناسان به این نتیجه رسیده اند که هوش هیجانی یکی از مهم ترین فاکتورهای ارتباطی انسان ها با خود و دنیای پیرامون خود هستند. اگر امروزه انسانی می تواند خود و دیگران را درک کند و به خوبی ارتباط برقرار کند با هوش هیجانی ارتباط تنگاتنگی دارد. این به معنی است که بهره هوشی دیگر مثل سابق اهمیت و جایگاه ویژه ای ندارد و کم بودن بهره هوشی باعث شکست در زندگی نمی شود. واقعیت این است که طبق تحقیقات به عمل آمده، بهره...